mandag 7. november 2011

Aksjonslæring i praksis.


I artikkelen ”Digital kompetent skole? Skolementor som verktøy for ledelsen” i Kompendiet til modul 7 i studiet for Skoleledelse ved NTNU, henter forfatterne Oddrun Laugsand og Kjell Atle Halvorsen fire grunnleggende dimensjoner ved ledelse av endring fra Klev og Levin (2009) (s.91).
1)Ledelse er å skape rammer, både med hensyn til struktur og ressurser, og å skape arenaer for læring og endring.
2) Ledelse er å legge til rette for dialog som utfordrer og utvikler handlingsteorier. I dette ligger blant annet å sette spørsmålstegn (”inquiry”) ved måten det tenkes og jobbes på i dag.
3) Ledelse er å påvirke rådende verdier og normer gjennom egen adferd, med andre ord å erkjenne at ledere på godt og vondt er rollemodeller for andre.
4) Ledelse er å redusere andres opplevde usikkerhet.
Jeg er enig i at disse punktene er essensielle. Vår leder har fulgt denne oppskriften og jobbet langsiktig med dem uten at kollegiet nødvendigvis har forstått at det er det hun har gjort. Hun brukte blant annet aksjonslæring i en prosess i kollegiet hvor målet var å skape et felles ståsted, en felles fortolkning og en felles praksis. For å synliggjøre hvor skolen befant seg i utviklingsarbeidet, brukte hun Postholm og Moens (2009) primærsirkel som vist nedenfor. Denne er utviklet på bakgrunn av Engestrøms (1999) ekspansive læringssyklus (se Kompendiet s.99).
Fig.1       
                          

Etter en tid med gjennomgang, samtaler og diskusjoner rundt de ulike punktene felles og/eller i grupper, ble fokus flyttet til nivå 2. På dette nivået skjer refleksjoner rundt prosesser i utviklingssirkelen eller primærsirkelen.  Lærerne kunne være på et metanivå i forhold til de utviklingsprosessene som fant sted (Postholm, 2009).
Fig.2

                                                                                                                       

Siden dette teoretiske utgangspunktet ble konkretisert og tilpasset vår hverdag, var denne prosessen nyttig for virksomheten, og det ble tydeligere for hver enkelt hva som måtte gjøres for at skolen og vi skulle endre praksis på ulike punktene for å utvikle oss videre.
Litteratur:
Laugsand, O. & Halvorsen, K. A.(2011). Digitalt kompetent skole. Skolementor som verktøy for skoleledelsen. (Under publisering).
Postholm, M.B.,& Moen, T. (2009).Forsknings-og utviklingsarbeid i skolen:metodebok for lærere, studenter og forskere.Oslo: Universitetsforlaget.

2 kommentarer:

  1. Fin teoretisk innføring! (dere er jo heldige som har en godt skolert leder!)SER gjerne at du går nærmere inn på hvordan dere arbeidet på skolen og satte "ting" i verk - med utgangspunkt i denne teorien.

    SvarSlett
  2. Og her har du jo sagt mye om hva ledelse og ledelse i praksis er. Jeg liker godt skissene du bruker om hvordan jobbe. Hva har dere helt konkret fått til i forhold til IKT med denne måten å jobbe på?

    SvarSlett